Veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met ... ?

Om de vragenlijst zo goed mogelijk in te kunnen vullen is het belangrijk dat begrippen eenduidig worden geïnterpreteerd. Onderstaand worden de kernbegrippen uitgelegd.

Open toegang

Om te komen tot betere vindbaarheid, toegankelijkheid en gebruik, is een ‘open toegang’ een belangrijke voorwaarde. Open toegang stelt iedereen in staat om 24 uur per dag, 7 dagen in de week vanaf elke locatie en via elk medium de gewenste informatie te kunnen vinden, zien, lezen en delen. Het regelt de uitwisseling van gegevens volgens open standaarden; pas met een open-databeleid stel je de gegevens daadwerkelijk beschikbaar. Open toegang is een belangrijke voorbereiding om open data en open access op een efficiënte en effectieve manier te realiseren.

Open data en open access

‘Open’ wordt in verschillende verbanden verschillend gebruikt. Bij open access ligt de nadruk op het zonder beperkingen beschikbaar stellen van culturele en wetenschappelijke werken, in het bijzonder het gratis online beschikbaar stellen ervan. Dit houdt in dat de auteur instemt met het verspreiden van zijn werk, maar ook dat er een geschikte technische omgeving is om die verspreiding te ondersteunen.

Open data staat voor ‘vrij beschikbare informatie’. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is, worden beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.

Openbaar en open overheid

Het overgrote deel van de archieven is openbaar; iedereen die dat wil kan ze raadplegen. Transparantie en openheid van de overheid is een voorwaarde om de overheid en haar activiteiten te kunnen bewaken en te controleren. Zowel open toegang als open data dragen bij aan het beleid voor een 'Open Overheid'.

Beperkt openbaar

Een deel van de archieven kent een beperking op de openbaarheid. Dit betekent dat deze archieven alleen maar ter inzage kunnen worden gegeven onder bepaalde voorwaarden. De beperking op de inzage is in de meeste gevallen gebaseerd op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Actieve openbaarheid

Met actieve openbaarheid bedoelen we ‘openbaarmaking uit eigen beweging’. De gedachte is dat bestuursorganen zoveel mogelijk de bij hen berustende informatie neergelegd in documenten ‘voor een ieder openbaar’ dienen te maken.

Bruikbaar

Met bruikbaar wordt bedoeld het gezamenlijk online aanbieden, verrijken en contextualiseren van collecties. Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen zijn online beschikbaar. Om de potentie van deze collecties maximaal te benutten, het beheer ervan efficiënt te organiseren, en de bruikbaarheid ervan te vergroten, werkt de erfgoedsector aan een landelijke digitale infrastructuur voor digitaal erfgoed. Om te komen tot gestandaardiseerde voorzieningen is het samenwerkingsverband Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) opgericht met daarin sleutelspelers uit alle erfgoedsectoren: de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Koninklijke Academie voor Wetenschappen.

 

Zijn de resultaten openbaar?

Nee, de resultaten zijn niet openbaar, ze zijn alleen voor de invuller beschikbaar. Wel worden de geaggregeerde resultaten gebruikt voor het maken van trendanalyses. Op die manier kunnen we (vroegtijdig) maatschappelijk belangrijke onderwerpen (trends) spotten en onder de aandacht brengen. 

 

Reageren? Graag!

Opmerkingen over en suggesties voor het toets- en leermodel Hoe open zijn wij? zijn van harte welkom! Stuur een mail aan info@hoeopenzijnwij.nl o.v.v. ‘Feedback Hoe open zijn wij?’.